ASGP 1970, Vol. 40, 2

Frank Simpson
Sedimentation of the Middle Eocene of the Magura Series, Polish western Carpathians - 209-286
O sedymentacji środkowego eocenu serii magurskiej w polskich Karpatach zachodnich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Marian Dumicz, Ewa Tomczykowa & Ludwik Wójcik
On the occurrence of Middle Cambrian Trilobites in the Khobdo Region (Western Mongolia) - 287-310
Odkrycie trylobitów środkowego kambru w regionie Kobdo (Mongolia zachodnia) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jerzy Kotowski
Palimpsetowa lineacja skupień kaolinitowych na styku żyły kwarcowej z gnejsami w okolicy Nowej Kamienicy na Pogórzu Izerskim - 311-324
Palimpsest lineation of kaolinite aggregates on the contact of a quartz vein with gneisses near Nowa Kamienica (Pogórze Izerskie, Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Marek Nieć
Morfologia stropu złóż siarki i jej wpływ na mikrotektonikę skał nadkładu - 325-339
Morphology of the top surface of sulphur deposits and its influence on microtectonic deformations of rocks forming the overburden (Summary)
Article Full Text, PDF

Wacław Marian Kowalski
Boksytyzacja mikrodiorytu z Tabouna (Republika Gwinea) - 341-365
Bauxitisation de la microdiorite des environs de Kinda (République de Guinée) (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF