ASGP 1968, Vol. 38, 1

Marian Książkiewicz
O niektórych problematykach z fliszu Karpat Polskich (Część III) - 3-17
On some problematic organic traces from the Flysch of the Polish Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Elżbieta Morycowa
Egzotyki wapieni typu sztramberskiego z koralowcami znad Jeziora Rożnowskiego - 19-32
Sur les calcaires exotiques a Madreporites dans les environs de Lac de Roznów (Carpathes polonaises de Flysch) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jsnusz Kotlarczyk & Feliks Mitura
Inoceramus boehmi Heinz z warstw inoceramowych płaszczowiny skolskiej w okolicy Rybotycz (Karpaty Przemyskie) - 33-38
Inoceramus boehmi Heinz des couches a Inocerames de la nappe de Skole aux environs de Rybotycze (Résumé)
Article Full Text, PDF

Anna Jerzmańska & Janusz Kotlarczyk
Zespoły ichtiofauny z warstw menilitowych Karpat jako wskaźnik zmian środowiska sedymentacyjnego - 39-66
Ichtyofaunal assemblages in the Menilite beds of the Carpathians as indicators of sedimentary environment (Summary)
Article Full Text, PDF

Lorin R. Contescu
Préflysch et Postflysch, deux formations géosynclinales syndiastrophiques - 67-79
Preflisz i postflisz dwie syndiastroficzne formacje geosynklinalne
Article Full Text, PDF

Rafał Unrug
Kordyliera Śląska jako obszar źródłowy materiału klastycznego piaskowców fliszowych Beskidu Śląskiego i Beskidu Wysokiego (Polskie Karpaty Zachodnie) - 81-164
The Silesian cordilliera as the source of clastic material of the Flysch sandstone of the Beskid Śląski and Beskid Wysoki ranges (Polish Western Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF