ASGP 1966, Vol. 36, 4

Stanisław Dżułyński, Andrzej Henkiel, Kazimierz Klimek & Jerzy Pokorny
Rozwój rzeźby dolinnej południowej części Wyżyny Krakowskiej - 329-343
The development of valleys in the southern part of the Cracow Upland (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Dziedzic
Rozwój produktywnej formacji węglowej w Sudetach środkowych - 345-367
Development of coal measures in Central Sudety Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Janina Łyczewska
Interglacjalne łupki bitumiczne jako przejawy migracji bituminów - 369-379
Interglacial bituminous shales in Poland as a symptom of migration of bitumens (Summary)
Article Full Text, PDF

Feliks Różycki
Próba określenia pozycji stratygraficznej glin zwałowych na podstawie badań granulometrycznych - 381-393
A tentative determination of the startigraphic position of bulder clays based on granulometric investigations (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Przyczynki do geologii Karpat Wadowickich. Cz. I - 395-406
Contributions to the geology of the Wadowice region. Part I (Summary)
Article Full Text, PDF

Adam Tokarski
Trzeci płat magurski synkliny Kołaczyc - 407-411
The third Magura outlier of the syncline of Kołaczyce (Polish Carpathian Mts.) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stanisław Geroch
Małe otwornice dolnej kredy serii śląskiej w Polskich Karpatach - 413-480
Lower Cretaceous small formainifea of the Silesian Series, Polish Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jerzy Małecki
Mszywioły z zagłębień po skałotoczach z miocenu Skotnik koło Buska - 481-494
Miocene bryozoa from the borings of Lithophags of Skotniki near Busko (Summary)
Article Full Text, PDF

Dan Patrulius
Les Decapodes du Tithonique inférieur de Woźniki (Carpates Polonaises Occidentales) - 495-517
Decapoda dolnego tytonu z Woźnik (polksie Karpaty Zachodnie)
Article Full Text, PDF

Elżbieta Morycowa & Jerzy Lefeld
Les Madréporaires des calcaires urgoniens de la série haut-tatrique dans la Tatra Polonaise - 519-542
Koralowce z wapieni urgońskich serii wierchowej Tatr Polskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Janusz Kotlarczyk & Feliks Mitura
Nowe znalezisko Inoceramus balticus J. Böhm w warstwach inoceramowych płaszczowiny skolskiej w okolicy Birczy - 543-548
Nouvelle découverte d’Incoeramus balticus J. Böhm dans les couches a Inocérames de la nappe de Skole, environs de Bircza (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Henryk Świdziński
Gruzińskie Towarzystwo Geologiczne (notatka informacyjna) - 551-552
Société Géologique de Géorgia (Résumé)
Article Full Text, PDF

Anatol Zieliński
Konrad Witt (1903-1964) - 553-554
Konrad Witt (1903-1964) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Morawski
Czesław Pachucki (1898-1965) - 555-561
Czesław Pachucki (1898-1965) (Résumé)
Article Full Text, PDF

XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tarnobrzegu, 1965 r. - 563-564
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tarnobrzegu, 1965 r. - 565-566
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1965 - 567-577
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Zestwaienie finsnowe za rok 1965 - 578
Article Full Text, PDF

Nagroda naukowa imienia Ludwika Zejsznera za rok 1964 - 579-580
Laureat - Jerzy Kłapciński
Article Full Text, PDF