ASGP 1960, Vol. 30, 2

Rafał Unrug & Adam Calikowski
Sedymentacja i petrografia warstw połomskich - 129-168
Sedimentation and petrology of the Połomia Beds (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan Alexandrowicz & Staisław Siedlecki
Osady pstrego piaskowca w okolicach Rybnika - 169-201
Bunter deposits in the vicinity of Rybnik Upper Silesia (Summary)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Materiały do znajomości miocenu Polski. Część II - 203-211
Matériaux pour la connaissance du Miocene de Pologne. II-ieme partie (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński & Czesław Żak
Środowisko sedymentacyjne piaskowców kambryjskich z Wiśniówki i ich stosunek do facji fliszowej - 213-241
Sedimentary environment of the Cambrian quartzites in the Holy vross Mts (Central Poland) and their relationship to the Flysch facies (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Jurkiewicz
Neogeńska mikrofauna w Karpatach w Dzielcu koło Jasła - 243-247
Neogene microfauna in the vicinity of Dzielec near Jasło (Central Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stanisław Dżułyński & Andrzej Ślączka
Sole markings produced by fish bones acting as tools - 249-255
Ślady toczenia i uderzenia kości rybich o dno na spągu piaskowców (Streszczenie)
Article Full Text, PDF