ASGP 1951 (for 1949), Vol. 19, 4

Afrykan Kisłow
Południowo-Zachodnia krawędź platformy wschodnio-europejskiej między Morzem Bałtyckim a Karpatami - 479-486
Le bord sud-ouest de la platforme de l’Europe orientale entre la mer Baltique et les Karpates (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jerzy Małecki
Przyczynek do znajomości mszywiołów mioceńskich z Benczyna - 487-491
Contribution a la connaissance des Bryozoqires du Miocene de Benczyn (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Uwarstwienie spływowe we fliszu karpackim - 493-504
Slip-bedding in the Carpathian Flysch (Summary)
Article Full Text, PDF

Władysław Szafer
Przewodnik do wycieczki na Podhale XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w r. 1949 - 505-508
Guide d’excursion en Podhale de la XXII Réunion de la Société Géologique de Pologne en 1949
Article Full Text, PDF

Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki & Stanisław Siedlecki
Przewodnik do wycieczek XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Katowicach r. 1949 - 509-528
Guide d’excursions de la XXII Réunion de la Société Géologique de Pologne a Katowice 1949
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1948/49 - 529-536
Article Full Text, PDF